1-      Identificar  i aplicar les característiques del text: coherència, cohesió, adequació i correcció gramatical.

2-      Utilitzar correctament les conjugacions verbals, regulars i irregulars.

3-      Distingir el significat i l’ortografia dels homònims i parònims més habituals.

4-      Comprendre el concepte de família lingüística, i saber situar la llengua catalana en el context de les llengües d’Europa i les del món.

5-      Conèixer les característiques d’un estàndard lingüístic i comprendre el concepte de correcció lingüística i les seves implicacions socials i culturals.

6-      Ordenar la informació obtinguda de fonts diverses en esquemes característics, quadres i mapes conceptuals.

7-      Reconèixer i manejar diferents tipus de diccionaris en suport convencional o informàtic.

8-      Fer una lectura comprensiva i expressiva de textos literaris, èpics, lírics i dramàtics, d’autors, temes i estils diversos.

9-      Reconèixer les característiques essencials dels diferents gèneres literaris i classificar els textos segons el gènere al qual pertanyen.

10-  Reconèixer les diferents etapes per les quals passa la literatura catalana al llarg del segle XX i  relacionar-les amb el moment històric, amb els autors més significatius de cada etapa i amb les seves obres principals.

11-  Reconèixer la tesi argumental i la seqüència significativa i ordenada dels fets en la narració, en l’acció teatral o en la producció poètica.

12-  Reconèixer els conceptes sociolingüístics referents a la situació dels territoris de parla catalana.

13-   Identificar en un mapa la distribució territorial de la llengua catalana.

14-  Conèixer les peculiaritats de la parla amb relació a les diferències socials i generacionals i distingir els registres d’ús de la llengua.

15-  Identificar i usar correctament els signes de puntuació i relacionar-los amb l’entonació en la producció i en la lectura expressiva d’oracions.

16-  Identificar les oracions simples i les compostes, les seves característiques principals.  

17-  Identificar la flexió lèxica de paraules derivades i l’aportació semàntica i gramatical dels diferents lexemes que les formen. 

18-  Reconèixer els manlleus lèxics, les interferències i les alternatives per corregir-los. 

19-  Identificar paraules i expressions sinònimes, antònimes, polisèmiques i homònimes i utilitzar-les adequadament segons el registre lingüístic emprat.

20-  Narrar fets, descriure fets i persones i manifestar opinions oralment en situacions comunicatives espontànies i formals, i tenir en compte l’ortografia, la presentació, l’ordre i la coherència de totes les produccions tant orals com escrites


Dades i Ubicació

IES sa Serra
971 34 84 23

On som?

Fons Social Europeu
Webs Departaments

FP CUINA

Educació física

b-3845 french institute alliance francaise

LOGO Tecno

 

Segueix-nos a: