L’IES sa Serra ha sol·licitat un programa de cooperació amb l’EOI d’Eivissa,mitjançant el qual es facilitarà la realització de proves homologades per a l’obtenció del certificat oficial del coneixement de les llengües cursades pels alumnes de quart d’educació secundària i batxillerat a l’empara del que preveu la LOE en l’article 62.2 del Capítol VII (“Ensenyament d’idiomes).

El programa EOIES és un projecte adreçat als nostres alumnes de 4t d’ESO i batxillerat, els quals en les seues hores habituals de classe d’idioma o fora d’elles i, amb les professores del departament d’anglès se’ls farà una ampliació curricular per adaptar-lo a les formes, criteris i nivells de l’ensenyament que s’imparteix a l’EOI per poder obtenir-ne els títols oficials.

Val a dir que aquest programa té caràcter voluntari per als centres educatius, per al professorat implicat i per als alumnes, i ha de ser compatible amb els programes de Centres Plurilingües i en la majoria de casos complementari d’aquests. La participació de l’alumnat en el programa EOIES és gratuïta, però l’alumnat que vulgui obtenir una certificació oficial de l’EOI haurà de pagar les taxes corresponents (l’any 2017 la taxa era de 17,75€).

Quant a l’avaluació, els alumnes implicats en aquest programa seran avaluats atenent als nivells exigits en les EOI. Realitzaran les mateixes proves escrites, i a l’oral es farà amb un tribunal compost per dos professors, un d’ells obligatòriament de l’EOI i l’altre de l’IES, que emetran una nota conjunta. Els professors de l’EOI de cada idioma elaboraran exàmens-prova que al llarg del curs, amb caràcter orientatiu, els professors col·laboradors faran fer als alumnes del programa. En les convocatòries de juny i setembre tindran lloc les proves escrites i orals amb qualificació efectiva. Les proves que donen lloc als títols oficials de l’EOI del idioma cursat (títol de Nivell Intermedi-2 i Avançat-1) seran les proves elaborades per les Comissions d’Exàmens unificats d’EOI i tindran lloc el mateix dia i a la mateixa hora que a l’EOI en les convocatòries de juny i setembre. Per a aprovar s’aplicaran els mateixos criteris que en les EOI (per obtenir la qualitació global d’Apte, cal superar cada part de la prova amb un mínim del 60% i la suma total de totes les parts ha de superar el 60%)

El professor coordinador de l’IES sa Serra és el professor del Departament de Llengües Estrangeres, Jordi Marín i Badenes, mentre que l’escola oficial d’idiomes ens ha assignat Sonia Navarro com a professora coordinadora.

Dades i Ubicació

IES sa Serra
971 34 84 23

On som?

Fons Social Europeu
Webs Departaments

FP CUINA

Educació física

b-3845 french institute alliance francaise

LOGO Tecno

 

Segueix-nos a: