Comunicació a les famílies entrada d’Eivissa Fase 4

Apreciades famílies, com ja sabeu, dimecres vinent Eivissa entra en Fase 4. Després de realitzar les pertinents consultes amb la Conselleria d’Educació i Recerca sobre el procediment a seguir en aquesta situació de pandèmia,ens ha comunicat que la tornada a les classes s’ha de realitzar amb total normalitat. Som conscients de la gravetat de la situació per la qual està travessant el nostre municipi, a la qual s’han d’afegir les extremes condicions meteorològiques que estem patint i que estan per venir. Volem fer-vos saber que, per la nostra part, extremarem al màxim la prudència en les mesures, per poder garantir la màxima seguretat sanitària en el desenvolupament de les classes.

No obstant això, us demanam que, per la vostra part, procureu conscienciar els vostres fills i filles de la necessitat de complir les mesures sanitàries dintre del recinte escolar: Mascareta, Metres de distància i Mans netes, en tot moment, així com respectar i parar atenció a les instruccions i advertències que es puguin donar per part del professorat i de l’equip directiu.

Des de la direcció de l’IES sa Serra, volem emfatitzar que hi serem molt estrictes en l’acompliment de les normes sanitàries i de convivència i que s’imposaran les sancions oportunes a qui no les respecti.

Hem de ser conscients que estem en un moment delicat, en el qual hem de vetllar per la salut de tots, especialment pels membres que composen la comunitat educativa: alumnes, professorat i famílies.

Rebeu una ben cordial salutació

L’equip directiu de l’IES sa Serra.


Apreciadas familias, como ya sabéis, el próximo miércoles Ibiza entra en la Fase 4. Después de realizar las pertinentes consultas con la Conselleria d’Educació i Recerca sobre el procedimiento a seguir en esta situación de pandemia, nos ha comunicado que la vuelta a las clases debe realizarse con total normalidad. Somos conscientes de la gravedad de la situación por la que está atravesando nuestro municipio, a la que hay que añadir las extremas condiciones meteorológicas que estamos sufriendo y que están por venir. Queremos haceros saber que, por nuestra parte, extremaremos al máximo la prudencia en las medidas, para poder garantizar la máxima seguridad sanitaria en el desarrollo de las clases.

Sin embargo, se requiere que, por vuestra parte, procuréis concienciar a vuestros hijos e hijas de la necesidad de cumplir las medidas sanitarias dentro del recinto escolar: Mascarilla, Metros de distancia y Manos limpias, en todo momento, así como respetar y prestar atención a las instrucciones y advertencias que se puedan dar por parte del profesorado y del equipo directivo.

Desde la dirección del IES sa Serra, queremos enfatizar que seremos muy estrictos en el cumplimiento de las normas sanitarias y de convivencia y que se impondrán las sanciones oportunas a quien no las respete.

Debemos ser conscientes de que estamos en un momento delicado, en el que tenemos que velar por la salud de todos, especialmente por los miembros que componemos la comunidad educativa: alumnos, profesorado y familias.

Recibid un cordial saludo

El equipo directivo del IES sa Serra.