Instruccions prèvies a l’inici de curs 2020-21

Reunions de pares d’alumnes de 1r d’ESO
– A causa de la situació d’emergència sanitària, enguany les reunions de pares d’alumnat de 1r d’ESO, es realitzaran el dia 9 de setembre de forma telemàtica.
– Rebreu un correu electrònic amb l’enllaç de la reunió a la qual heu d’assistir.
– L’equip directiu iniciarà la reunió i la continuarà el/la tutor/ra corresponent  de cada grup.
– Els horaris de les reunions seran els següents:
1rA 18’30h
1rB 18’45h
1rC 19’00h
1rD 19’15h
1rE 19’30h

Presentacions dels alumnes, curs 2020-21
Les presentacions d’alumnat començaran el dia 10 de setembre.

– L’horari de presentacions està penjat a la plana web.
– Cada curs ha de començar el dia i hora indicat a l’horari de presentacions, i romandrà al centre fins al final de la jornada escolar.
– Els grups de 1r d’ESO i de 2n de Batxillerat continuaran assistint a classe de forma normal a partir del dia de la presentació.
– Per a la resta de nivells informarem el dia de la presentació, ja que estem a l’espera de noves instruccions per part de la Conselleria. 

Entrada i sortida del centre
– S’empraran les dues portes que hi ha al centre per entrar i sortir. Cada grup tindrà assignada una porta. Es comunicarà quina correspon a cada grup a la reunió de presentació.
– La circulació per dins del centre ha de fer-se seguint les fletxes marcades al terra, tractant de mantenir sempre la distància de seguretat  i evitant aglomeracions.
– A l’hora d’entrar i sortir hi ha que dirigir-se directament a l’aula o fora del recinte. No es pot circular pel centre de forma injustificada.

Mesures de protecció individual
– Els alumnes s’han de prendre la temperatura cada matí abans d’acudir  al centre. En cas de tenir més de 37,5 hauran de romandre a casa i  informar al centre.
– L’ús de mascareta és obligatori en tot moment. Cada alumne ha de portar la seva mascareta de casa.
– Es recomana que cada alumne porti el seu propi gel hidroalcohòlic per a la seva higiene personal.
– Cal mantenir la distància de seguretat d’1,5 metres.
– S’adaptaran les aules per garantir el màxim possible la seguretat de l’alumnat. No obstant això, es demana responsabilitat als alumnes a l’hora de seguir les mesures.

Mesures dins l’aula
– Les aules s’adaptaran a les mesures de seguretat establertes per la Conselleria.
– Cada aula disposarà d’un dispensador de gel hidroalcohòlic.
– Les taules i les cadires tindran una separació d’1,5 m i seran nominals per cada alumne. La ubicació de les mateixes estarà marcada al terra per tal de restringir la seva mobilitat.
– S’evitarà en la mesura del possible la mobilitat dins l’aula i compartir materials.
– Es mantindran portes i finestres obertes sempre que ho permetin les  condicions climatològiques.

Patis
– Hi ha dos horaris diferenciats per sortir al pati. Els alumnes de 1r i 2n d’ESO tindran dos esplais de 9:50h a 10:10h i de 12:00h a 12:15h mentre que la resta els tindran de 10:45h a 11:05h i de 12:55h a 13:10h.
– Els alumnes de 3r i 4t d´ESO ocuparan una zona del pati diferent.
– La distribució de l’alumnat als esplais es pot consultar als panells informatius del centre.

Ús dels banys
– Tant sols hi podrà haver un alumne dintre del bany.
– Per usar els banys cal demanar la clau a consergeria.
– Durant els esplais els banys romandran custodiats per un professor de guàrdia.

Transport escolar
– El transport escolar començarà el dia 10 de setembre amb l’horari i rutes habituals.
– Cada alumne tindrà un carnet personal i intransferible amb la seva informació personal, i el seient que ha ocupar.
– Podeu consultar les parades de transport escolar al següent enllaç:
https://drive.google.com/drive/folders/1o9Fq0O38BGCsiA54Fo3O-
oorcV82Bc3c
– S’han de seguir en tot moment les indicacions dels monitors/res assignats a cada autobús.
– El comportament inadequat dins del transport escolar es penalitzarà amb  l’aplicació de les mesures correctores del centre.

Activitat complementàries i extraescolars
– Les activitats complementàries i extraescolars que impliquin la sortida del centre o possibles contactes entre grups estables romandran suspeses fins nou avís de la Conselleria.

A mesura que ens arribin noves instruccions anirem ampliant la informació a la plana web.