INFORMACIÓ SORTIDES DEL CENTRE EN HORARI LECTIU

Es recorda que l’alumnat menor d’edat no pot sortir del centre en horari lectiu si no ve la seua família a recollir-lo.

En cas que, per alguna causa justificada, es vulgui permetre que l’alumni surti sol de l’institut, només es permetrà la seua sortida si:

  • S’ha entregat un document signat pel familiar autoritzant aquesta sortida.
  • S’ha enviat un mail al tutor i a l’institut (iessaserra@iessaserra.cat) comunicant aquesta sortida i sol·licitant que se’l deixi sortir.

L’escrit ha d’incloure la següent informació:

INFORMACIÓ A INCLOURE EN ESCRITS D’AUTORITZACIÓ DE SORTIDA EN HORARI LECTIU:

Jo, ____________________ amb DNI____________________ com a pare/mare/tutor/tutora autoritzo a l’alumne amb nom ___________________________________ del curs ________i grup ________a sortir de l’IES Sa Serra el dia ____ del mes _____ del 20__ a les ______ hores.

Signat: ____________.

En cas que no s’hagi comunicat prèviament, i l’alumne informi que ha de sortir del centre, el cap d’estudis o professor autoritzat realitzarà una trucada a la família als telèfons que figuren al GESTIB per verificar que s’autoritza la sortida de l’alumne. No es telefonarà a cap número que no estigui registrat al GESTIB.

En cas contrari, no s’autoritzarà la sortida de l’alumne.

Esperam la col·laboració de totes les famílies.

Salutacions

L’equip directiu